Marka davalarında hukukçulara ve marka sahiplerine önemli bir kaynak

adres_kitap

PATENTLE KAZANMAK! Kitabı ÇIKTI!

          
        

 

Google Grupları
TÜRKiYE PATENT HAREKATI
Bu grubu ziyaret et

İhracatta Avrupa'nın en büyük silahı patent
Patent bir yarışı bereberinde getirecektir. Bu yarışın içinde olmayan firmaların ayakta kalma şansları çok azdır. Çünkü ihracat yapmak istediğimizde karşımıza çıkan en büyük silah Avrupalı rakiplerin ellerindeki patenttir. Bir marka farklı alanlarda kullanmalı
Bugün “Bvulgari” dediğimizde Bvulgari’yi sadece mücevherat alanında değil; giyim, parfüm veya aksesuvar alanlarında görebiliyorsunuz. O zaman Türk sanayicisi artık markasını farklı alanlarda kullanması gerekir ki daha büyük gelirler elde edebilsin. Dünya markası bu şekilde olunabilir.
Türk halıcıları Taklit Çin Halılarına Karşı Önlem Almak Üzere Çalışmalarını Yoğunlaştırdı*
Emine Aslan*
"Hereke ve Kayseri Tipi İpek El Dokuma Halılar" gerek desen gerekse üslûp olarak ülkemizin kendine has kültür özelliklerini yansıtan ürünlerdendir.
Millî kültürümüzün bir öğesi olarak Hereke halıları, uluslararası düzeyde ülkemizin tanıtılmasında önemli bir araçtır. "Hereke Halısı" adıyla tüm dünyada tanınan bu ürünler aynı zamanda, önemli ihraç kalemlerimizdendir.
Türkiye açısından ticarî ve kültürel önemi olan Hereke halıcılığı son yıllarda, hem iç pazarda hem de geleneksel pazarımız durumundaki başta Almanya olmak üzere AB pazarında, Çin tarafından yaratılan haksız rekabet baskısı altındadır.
Türkiye'ye has özellikleri ile uluslararası pazarlarda isim yapmış olan Hereke ipek halılarının desenleri ve diğer özellikleri, Çin tarafından taklit edilerek "Made in China-Hereke/İstanbul" etiketiyle, ismi de kullanılarak yan fiyatına Türkiye'de ve AB ülkelerine pazarlanmaktadır. Hereke halısının özelliklerini taşıması ve asıllarına göre yarı fiyatına satılmaları, bu taklit ürünlerin yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda yaygın talep bulmasına yol açmaktadır.
Taklit Çin halılarının, AB pazarında Türk menşeli asıllarına göre fiyatından dolayı tercih edilmeye başlamasıyla, 1992 yılından başlamak üzere AB pazarına ihracatımız üç kat azalmıştır. 1992 yılında, Türkiye'nin ve Çin'in ihracat rakamları 17 milyon dolarla birbirine eşitken 1993 yılında Çin'in ihracat değeri 22 milyon dolara, 1994'de 24 milyon dolara ulaşmıştır. 1995'de ise Çin'in ihracatı biraz gerileyerek 1992 seviyesinin biraz üzerinde, 17.5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'nin ihracat rakamları ise Çin'in artışına tezat olarak, 1993 yılında 11.8 milyon dolara, 1994 yılında 8 milyon dolara, 1995 yılında ise 4.6 milyon dolara düşmüştür.
Türkiye'nin gerileyen ihracat seyri, birim fiyatların 1992 yılına göre yarı yarıya azalmasına rağmen değişmemiştir, ipek el dokuma halıcılığının sonu anlamına gelen bu gelişmelere son vermek ve taklit Çin halılarına karşı içerde ve dışarıda önlem alabilmek üzere Türk halıcıları arayış içine girmiştir.
Bilindiği gibi, son yıllarda uluslararası ticarette serbest rekabet kurallarının uygulanması ön plana geçmiştir. 1994 yılında Uruguay Turu ile sonuçlanarak 1995 yılı başından itibaren yürürlüğe giren Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anlaşması hükümleri, serbest rekabetin araçlarından biri olan fikri /sınai mülkiyet haklan hususundaki hassasiyeti yansıtmaktadır. DTÖ Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması'nın (TRIPS) 51. maddesinde, fikri/sınai mülkiyet haklarını ihlal ederek haksız rekabet yaratan taklit malların ticaretinin önlenmesiyle ilgili olarak, üye ülkelerin kendi iç düzenlemelerini yapmalarının gerekliliği hükmü yer almaktadır.
Öte yandan Türkiye, AB ile girmiş olduğu gümrük birliği ile, AB'nin ticari politikalarını üstlenmiş, bunun yanında fikri/sınai mülkiyet hakları korunması ile ilgili mevzuatın yakınlaştırılması kabul edilmiştir. Ayrıca, Gümrük Birliği'nin uygulanmasına yönelik 95/1 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın Ek: 8 1. Maddesi gereğince Türkiye TRIPS Anlaşması hükümlerini üç yıl içinde adapte edeceğini taahhüt etmiştir.
Bu çerçevede Türkiye, fikri/sınai mülkiyet haklarının korunmasıyla ilgili 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 27.06.1997 tarihli, 22326 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, bu alanda gümrük birliği ve DTÖ ile uyumlu düzenlemeleri gerçekleştirmiş bulunmaktadır.
Aynı şekilde Türkiye, içeride serbest rekabet kurallarının uygulanmasını teminen 16.12.1994 tarihi itibariyle Rekabetin Korunması Kanunu'nu devreye sokmuştur.
Türkiye'de, Dünya'daki gelişmelere paralel olarak tüketici haklarının korunması da dikkatle ele alınan konulardan birisidir. 8.3.1995 tarihinde yürürlüğe konan 4077 sayılı Tüketici Hakları'nın Korunması Hakkında Kanun ile tüketiciler aleyhine yapılan faaliyetler kontrol altına alınmıştır.
Türk halıcıları, Dünya'da ve Türkiye'de serbest rekabetin ve tüketicinin korunmasına dönük politikaların uygulanması hususunda güçlü bir eğilim olduğunun farkındadır. Çin'in Hereke halılarını desen, isim ve diğer özellikleri itibariyle taklit ederek uluslararası pazarlarda pazarlaması, hem "fikri/sınai mülkiyet haklarını ihlali" hem de "ticaretin kötüye kullanılması" anlamına gelmekte, ayrıca taklit ürünler orijinalmiş gibi tüketiciye arz edilerek "tüketici hakları ihlal edilmektedir. Bu nedenle, Türk halıcıları çalışmalarında, Çin'in bu tür faaliyetlerinin önlenebilmesinin hukukî zeminini araştırmaya öncelik vermişlerdir.
Bu çerçevede öncelikle, Türk pazarına taklit ürünlerin girişinin önlenmesi amacıyla, "Hereke Tipi El Dokuma İpek Halıları"nın "coğrafî işaret" kapsamında tescil ettirilerek ülke içinde korunmanın sağlanabilmesi için Türk Patent Enstitüsü'ne başvuruda bulunulmuştur. Yapılan bu başvuru, adı geçen kuruluş tarafından incelenerek kabul edilmiş ve l Eylül 1996 tarihli, 22744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilgililerin İtirazına ve görüşüne açılmıştır. Tescil işlemi, başvurunun Resmi Gazetede yayımlanmasını takip eden 6 aylık süre zarfında herhangi bir itiraz yapılmadığı takdirde kesinleşmiş olmaktadır ve 6 aylık süre l Mart 1997 tarihinde dolmuştur.
Bu tarihten İtibaren, ülke sınırları içinde korunma sağlanmıştır. Ayrıca Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar gereği, korunmanın DTÖ ülkelerine yayılabilmesi için Türk Patent Enstitüsü tarafından girişimler başlatılacaktır.
Bunun dışında Türk halıcılarına, Dış Ticaret Müsteşarlığı'na başvuruda bulunularak Çin kaynaklı taklit mal girişine, "Türkiye'nin Haklarım Koruma Kararı" çerçevesinde önlem alınması istenmiştir.
Başvuru, "Türkiye'nin Ticari Haklarını Koruma Değerlendirme Kurulu'nda görüşülmüş ve Taklit Çin halılarının çoğunlukla Almanya üzerinden Türkiye'ye ve diğer ülkelere dağıtıldığı gerekçesiyle, doğrudan Çin'e yönelik tedbir almaktansa DTÖ ve AB nezdinde sorunun çözümüne yönelik girişimler başlatılması karan alınmıştır.
Bunun yanında, Türk pazarına yapılan ithalatın izlenebilmesini teminen Halı İhtisas Giriş Gümrükleri oluşturulması ve ithal halılar için kıymet araştırması yapılması adı geçen Kurulca alınan diğer kararlardandır ve bu kararların uygulanması için Gümrük Müsteşarlığına bildirim yapılmıştır. Ancak, Türk pazarına yönelik alınan bu önlemler, başta Almanya olmak üzere dış pazarlarda, en azından Türk Patent Enstitüsü'nce önlem alınması yönünde yapılacak çalışmalar sonuçlanıncaya kadar, Türkiye aleyhine haksız rekabetin sürmesine engel oluşturmamaktadır.
Bunun için, en büyük pazarımız durumundaki Almanya'nın Ticaret Odaları ile ilgili Birlik ve Derneklerinin, taklit Çin halılarına karşı hassas davranılması hususunda uyarılmaları amacıyla bilgilendirilmesi kampanyası başlatılmıştır. Söz konusu kampanya gazete ilanları ve diğer basın araçlarıyla zenginleştirilerek devam edecektir. Bu kampanyayla hedef, hem nihai tüketici hem de diğer kullanıcılar nezdinde millî şuur yaratılmasıdır.
Konu ile ilgili olarak AB'nin İlgili kuruluşlarıyla da temasa geçilmiştir. Türk Tekstil ve Hazırgiyim İhracatçı Birlikleri Brüksel Temsilciliği tarafından organize edilen AB kuruluşları nezdindeki girişimlerle, taklit mallara karşı AB düzeyinde önlem alınması amaçlanmaktadır.
Bilindiği üzere, 1996 yılı başından itibaren girilen Türkiye-AB gümrük birliği ile iki taraf arasında tek bir serbest dolaşım alanı oluşturulmuş ve AB'nin ticarî politikaları Türkiye tarafından adapte edilmiştir. Diğer bir ifade ile, üçüncü ülkelere karşı ticarî ilişkilerde tam bir birlik söz konusudur. Bu durumda, Türkiye'nin ticarî hakları aleyhine yapılacak herhangi bir girişim direkt olarak AB'ni de ilgilendirmektedir. AB'nin ilgili kuruluşları ile yapılmakta olan temaslarda esas olarak bu nokta vurgulanmaktadır.
Türk halıcıları, Türk pazarında dolaşımda bulunan taklit halıların tüketicilere sunulması aşamasında tüketicinin bilgilendirilme hakkında saygılı davranılması için kendi içlerinde de organize olma çalışmalarını sürdürmektedir.
Türk halıcılarının bu girişimleri, hem Türkiye hem de Dünya seviyesinde örnek alınabilecek mahiyettedir. Bu girişimler, yalnızca sektörün kendi çıkarlarını gözetmesini aşmış, serbest rekabet kurallarının uluslararası ölçekte uygulanması çabasına dönüşmüştür.
Arış İlk ve şimdilik tek örnek olarak akademik uyanış temsilcisidir; Arış, ilân ve reklâmlarla desteklenerek yaşatılmalı, halı üreticisi ve pazarlayıcılarının da sesi olmalıdır.
Ali ÇAVUŞOĞLU
Genel Müdür
Adres Patent Ltd. Şti.